SPECIJALNA BOLNICA ZA ENDEMSKU NEFROPATIJU LAZAREVAC  
Skip Navigation Links
Home
Kadrovska struktura
Organi zavoda
Unutrašnja organizacija
Javne nabavke
Fizički obim usluga
Stanje sredstava


ORGANI ZAVODA
1. Direktor

    Direktora bira Upravni odbor ustanove a izbor potvrđuje ministar zdravlja Republike Srbije. Organizuje i rukovodi procesom rada Specijalne bolnice u (daljem tekstu SB),
    stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada SB.
    Naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana i programa rada.
    Izvršava odluke Nadzornog i Upravnog odbora. Radi i druge poslove u skladu sa zakonom i profesionalnom opredeljenošću.

2. Upravni odbor
   Upravni odbor je organ upravljanja SB. 
   Ima sedam članova od kojih su tri iz redova zaposlenih u SB.
   Odlučuje o poslovanju i utvrđuje poslovnu politiku SB. Radi sve druge poslove u skladu sa Zakonom.

3. Nadzorni odbor
   Obavlja nadzor nad radom direktora, radom Upravnog odbora, i nad poslovanjem SB.
   Ima pet članova od kojih dva iz reda zaposlenih SB.

Stručni organi i komisije

1.Stručni kolegijum 
  
Radom stručnog kolegijuma predsedava predsednik Stručnog kolegijuma.
   Stručni kolegijum sačinjavaju rukovodioci službi i po potrebi druge osobe koje mogu doprineti radu stručnog kolegijuma.
   Stručni kolegijum je savetodavni organ direktora i bavi se pitanjima iz struke.

2.Stručni savet
   Stručni savet je savetodavno telo direktora i Upravnog odobra.
   Članovi Stručnog saveta su zdravstveni radnici sa visokom stručnom spremom koji na predlog oragnizacione jedinice SB imenuje direktor.
   Stučni savet ima pet čanova.
          Razmatra i odlučuje o pitanjima stučnog rada,
          Predlaže program stručnog rada kao i stručnog razvoja SB,
          Predlaže plan i program stručnog rada i usavršavanja zdravstvenih radnika i saradnika,
          predlaže plan za unapređenje kvaliteta stručnog rada.

3.Etički odbor
   Etički odbor je stručno telo koje prati pružanje i sprovodjenje zdravstvene zaštite, na načelima profesinonalne etike.
   Ima pet članova, koji se imenuju iz redova zaposlenih radnika SB i građana sa završenim pravnim fakultetom koji žive na teritoriji opštine Lazarevac.

4.Komisija za praćenje kvaliteta rada
   Komisija za praćenje kvaliteta rada jeste stručno telo koje se stara o stalnom unapređenju kvaliteta rada u SB.
   Donosi godišnji program provere kvaliteta stručnog rada. Članove komisije imenuje direktor.

RUKOVODSTVO ZAVODA
   Direktor SB: Prim. dr Ivko Marić, Spec. internista-nefrolog, telefon: 011/ 8120-164
   Načelnik bolničkog odeljenja SB: Prim. dr Miodrag Milić, Spec. internista-nefrolog
   Načelnik hemodijalize: Mr dr sci.Aleksandra Arsenović Spec. internista-nefrolog
   Šef biohemijske laboratorije: Dr Vesna Pejović, Spec. biohemije
   Šef nuklearne laboratorije: Dr Nataša Šarenac, Spec. nuklearne medicine
   Šef ekonomsko-finansijske službe: Vesna Rajić, dipl. escc.

   Šef pravne i tehničke službe: Svetislav Todorović, Dipl. pravnik
   Glavna sestra: Verica Ilić, Viša medicinska sestra

 

Skip Navigation Links
Home
Kadrovska struktura
Organi zavoda
Unutrašnja organizacija
Javne nabavke
Fizički obim usluga
Stanje sredstava
Sajt kreiran: jun 2006: jun 2006, Zadnja promena: jul 2009                                                                                                                                           Web master: Ž. Crnčević, crni@absolutok.net